...

Specifieke doelgroepen

Specifieke doelgroepen

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is een metabole aandoening die gekenmerkt wordt door een hoog suikergehalte in het bloed. Vroeger sprak men ook van suikerziekte.

Ten gevolge van de diabetes kunnen uw voeten aangetast worden en complicaties teweeg brengen. Vaak ontstaan voetwonden door de aanwezigheid van gevoelsstoornissen, vervormingen ter hoogte van de voeten of de tenen, doorbloedingsstoornissen, …

Het is aangeraden om minstens 2x per jaar uw voeten te laten controleren door een podoloog, zo kan men risicofactoren snel opsporen en kunnen complicaties voorkomen worden!

Diabetes kan niet genezen worden, maar wel uitstekend worden gecontroleerd. Dit zorgt voor een vermindering van diabetes-gerelateerde complicaties.

Wanneer sprake van een diabetesvoet?

Als één van onderstaande complicaties zich voordoen.

RIZIV-terugbetaling voor diabetespatiënten met:

Max. 2 podologische consultaties per kalenderjaar, per patiënt terugbetaald. Deze mogen niet op dezelfde dag plaatsvinden of worden uitgevoerd tijdens een hospitalisatie. Het voorschrift wordt door de huisarts voorgeschreven.

Reumatische aandoeningen

Reuma is een chronische aandoening waarbij er ontstekingen in de gewrichten optreden, na verloop van tijd kunnen de gewrichten ook beschadigd raken. Door de beschadiging treden vaak misvormingen op ter hoogte van de voeten wat zorgt voor problemen bij het dragen van schoeisel. Deze misvormingen veroorzaken verhoogde drukken, hierdoor kan men sneller wondjes of ontstekingen ontwikkelen.

Een voorschrift van de arts of arts- specialist is vereist.

Vaak voorkomende klachten

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.